Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

Οι τέσσερεις πρώτοι αριθμοί κατά τους Πυθαγορείους και τους άλλους μεγάλους Έλληνες φιλοσόφους, συμβόλιζαν τις ακόλουθες ουσίες και έννοιες:

1. ΜΟΝΑΣ (εκ του μένειν = παραμένειν): Είναι ο Νούς, ο Θεός, ή Πρώτη Αρχή. Καθίσταται η αιτία δημιουργίας πάντων των αριθμών, όπως ο Νούς είναι η πηγή όλων των Ιδεών και διαφυλάσσει την ιδίαν μορφήν κάθε αριθμού, με τον οποίον πολλαπλασιάζεται.
2. ΔΥΑΣ (εκ του διέναι = διαπερνάν): Είναι η ουσία της Τόλμης, της Ορμής, της Γενέσεως, της Μεταβολής, της Διαιρέσεως, αλλά και της Συνθέσεως και της Κοινωνίας. Προστιθέμενη στον εαυτόν της δίδει τον ίδιον αριθμόν με το γινόμενον από αυτήν.
3. ΤΡΙΑΣ: Είναι ο αριθμός του Κάλλους και της Συνενώσεως, συμπεριλλαμβάνων την ολότητα (1) και την διαίρεσιν (2). Είναι επίσης η Φρόνησις, η Σύνεσις και η Γνώσις, ως ο πρώτος περιττός αριθμός, ο έχων διακεκριμένες τις ιδιότητες της αρχής, της μέσης και του πέρατος. Διδάσκει δε την Γεωμετρίαν, επειδή το τρίγωνον είναι η αρχή όλων των σχημάτων.
4. ΤΕΤΡΑΣ: Συμβολίζει την μέτρησιν και την συγκράτησιν των πάντων. Είναι το όριον της στερεάς γεωμετρικής υποστάσεως, διότι το μικρότερον σχήμα του τρισδιάστατου χώρου, είναι η πυραμίς με βάσιν το τρίγωνον, ως έχουσα τέσσερεις πλευρές. Κωδικοποιούνται σ’ αυτήν οι τέσσερεις κλίμακες διά την κατάκτησιν της σοφίας: Η αριθμητική, η μουσική, η γεωμετρία και η αστρονομία. Σύμφωνα δε με την φύσιν της τετράδος έχουν διαταχθεί τα τέσσερα στοιχεία (πυρ, αήρ, ύδωρ και γη), καθώς και οι ποσότητές των (θερμόν, ψυχρόν, υγρόν και ξηρόν). Επίσης διά της τετράδος συμβολίζονται οι γενικές τάξεις των αρετών ψυχής-σώματος (φρόνησις-ευαισθησία, σωφροσύνη-υγεία, ανδρεία-ισχύς και δικαιοσύνη-κάλλος), όπως και οι τέσσερεις Ώρες- εποχές (έαρ, θέρος, φθινόπωρον και χειμών). Στην ιεράν Τετρακτύν ωρκίζοντο οι Πυθαγόρειοι και η τετράς εκαλείτο «Κλειδούχος της Φύσεως», επειδή χάριν αυτής επιτυγχάνεται η παγκόσμια διακόσμησις, αλλά και «Δικαιοσύνη», επειδή μόνον το τετράγωνον, το οποίον παράγεται από αυτήν ως εμβαδόν, ισούται προς την περίμετρον του τετραγώνου της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου