Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2015

Ο ΑΡΙΘΜΟΣ "ΠΕΝΤΕ Η ΠΕΝΤΑΣ"


ΠΕΝΤΑΣ

Ο αριθμός «πέντε» ή «πεντάς», περιλαμβάνει εντός του τις αρχέτυπες μορφές όλων των αριθμών, ως αποτελούμενος από το άθροισμα του πρώτου αρτίου (2 = άρρην αρχή) και του πρώτου περιττού (3 = θήλεια αρχή). Ο συγκερασμός των δύο αρχών εντός της πεντάδος, δίδει σ’ αυτήν τον χαρακτήρα της απολύτου συνενώσεως και από τους Πυθαγορείους η πεντάς εκαλείτο «γάμος».

Όταν η πεντάς υψωθεί εις το τετράγωνον, αναπαράγει αριθμόν, ο οποίος έχει ως καταληκτικόν αριθμόν τον εαυτόν της, καθώς το ίδιον γίνεται και όταν συνεχισθεί η ύψωσις στο τετράγωνον του εξαγομένου αριθμού. Άρα, το κάθε τι το οποίον παράγεται από την πεντάδα διά τετραγωνισμού, εμπεριέχει πάντοτε και τις δύο αρχές.
Πέντε είναι τα στερεά σχήματα, τα οποία έχουν ίσες πλευρές και ίσες γωνίες: Η πυραμίς (πυρ), το οκτάεδρον (αήρ), το εικοσάεδρον (ύδωρ), ο κύβος (γη) και το δωδεκάεδρον (αιθήρ).
Εξ άλλου πέντε είναι και οι ζώνες της σελήνης, ως και πέντε είναι και οι αισθήσεις του ανθρώπου με τα αντίστοιχα όργανά τους.
Η πεντάς επίσης καλείται και αφιλονεικία, επειδή το πέμπτον στοιχείον, ο αιθήρ, παραμένει αναλλοίωτον και συμφιλιώνει τα τέσσερα άλλα στοιχεία, τα οποία ευρίσκονται σε διαρκή φιλονεικίαν και μεταβολήν.

31/1/2015
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

ΠΗΓΗ:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου