Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤτΕ & Τ.Χ.Σ. ΣΑΣ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΤΙΣ ΕΥΧΕΣ ΤΟΥΣ!

Από τη 2η τροποποίηση του Μνημονίου
Παρόλο που αναφέρονται σε Ασυλία σε σχέση με το μνημόνιο και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, μπορεί να γίνει και το ανάποδο, πως οι πολιτικοί να χάνουν την ασυλία τους σε σχέση με τους εν δυνάμει εγγυητές, που είναι οι πολίτες και που οι διαχειριστές - πολιτικοί δεν ασκούν τα καθήκοντά τους βάσει της χρηστής διοίκησης. Και να μπορέσει να δουλευτεί για τις μηνύσεις εναντίων των πολιτικών σε σχέση με το μνημόνιο κτλ. Απλά χρειάζονται ξύπνιοι δικηγόροι και σωστοί δικαστές.Αφορά τη σύμβαση σε σχέση με τις υποχρεώσεις έναντι των δανειστών ολόκληρης της Ελλάδος (εννοείται συμπεριλαμβανόμενης και της διοίκησης της). Αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν μπορούμε να το αντιστρέψουμε σε επί μέρους εσωτερικό θέμα, υπέρ επίσης των εγγυητών που σχετίζονται με το δανεισμό, δηλ. τους πολίτες...

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205375563336622&set=a.1899787182463.2112396.1475174754&type=1&theater
ΑΓΓΛΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ''ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΟΥΚΑΤΟΥ'' ΤΟΥ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΣΥΝ-ΕΛΛΗΝΑ !!!!!! ΔΕΣ ΚΑΙ ΠΙΟ ΚΑΙΤΩ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΑ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΦΕΚ 262 17.12.2014 ΦΡΕΣΚΟ - ΦΡΕΣΚΟ !!!!
=============================


Έγκριση του Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρημα−τοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας
της Ελλάδος (ΤτΕ).
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης να εγκριθεί άμεσα το ακόλουθο Σχέδιο της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης
της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης, μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ελληνικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), με τίτλο «Κύρια Σύμβαση Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης» («Master Financial Assistance Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της από 14.3.2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του N. 4060/2012
(Α΄ 65) και τροποποιήθηκε με την από 12.12.2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 240) που κυρώθηκε με το άρθρο 48 του Ν. 4111/2013 (Α΄ 18).
3. Το γεγονός με την έγκριση του προαναφερόμενου Σχεδίου της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης θα καταστεί δυνατή η υπογραφή της σύμβασης και η
ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών, μέχρι και την 18η Δεκεμβρίου 2014, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην από 8 Δεκεμβρίου 2014 Δήλωση του Συμβουλίου των Υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) για την Ελλάδα.
4. Την, για τους ανωτέρω λόγους έκτακτη περίπτωση
εξαιρετικά απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης να
παρασχεθούν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της
δεύτερης Σύμβασης.
5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου,
αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Έγκριση του Σχεδίoυ της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή της
1. Εγκρίνεται το Σχέδιο της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης («Master Financial Assistance Facility
Agreement») μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας, ως δικαιούχου κράτους μέλους, του Ελλη−νικού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.ΧΣ.), ως εγγυητή, και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), μαζί με τα παραρτήματά της, όπως το Σχέδιο αυτό μαζί με τα δύο (2) παραρτήματα στην αγγλική γλώσσα, ως επίσημη γλώσσα των κειμένων αυτών, και σε μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται ως Παράρτημα στην παρούσα Πράξη. 

(Παράρτημα Ι).
2. α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονομικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δημοκρατία και να υπογράψει τη δεύτερη Σύμβαση Τροποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και τα παραρτήματά της, όπου προβλέπεται.
β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Τράπεζα της Ελλάδος και να υπογράψει τη δεύτερη Σύμβαση
Τροποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και τα παραρτήματά της, όπου προβλέπεται.
γ) Παρέχεται στη Διευθύνουσα Σύμβουλο και στον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας η εξουσιοδότηση να
εκπροσωπήσουν το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψουν τη δεύτερη Σύμβαση Τροποποίησης που αναφέρεται στην παράγραφο 1,
καθώς και τα παραρτήματά της, όπου προβλέπεται.Στις ως άνω παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις περιλαμβάνεται και η υπογραφή της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της παραγράφου 1, με τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών του Σχεδίου που εγκρίνεται
με την παράγραφο 1.
3. Η ισχύς της δεύτερης Σύμβασης Τροποποίησης της παραγράφου 1 αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτή. Με μέριμνα του Υπουργού Οικονομικών, η δεύτερη Σύμβαση της παραγράφου 1, μετά την υπογραφή της από όλα τα προβλεπόμενα μέρη, διαβιβάζεται στη Βουλή για ενημέρωση.

https://www.facebook.com/arhontas14/media_set…
ΛΗΨΗ ΦΕΚ 262 17 12
http://news.makedonias.gr/…/upl…/2014/12/to-neo-mnimonio.pdf


Διαβάστε επίσης :http://sorraskerkyra.blogspot.gr/2014/12/blog-post_23.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου