Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

ΠΕΡΙ ΩΡΩΝ ΚΑΙ ΜΟΙΡΩΝΟ Ζευς, όπως μας πληροφορεί η Ελληνική Μυθιστορία, συνευρέθη με την κόρην του Ουρανού και της Γαίας και προστάτιν του δικαίου Θέμιν και εξ αυτής της ενώσεως εγεννήθησαν οι Ώρες και οι Μοίρες.

Οι Ώρες ήσαν τρεις: Η Ειρήνη, η Ευνομία και η Δίκη. Αυτές επεφορτίσθησαν από τον Πατέρα τους με το καθήκον να ανοίγουν και να κλείνουν τις πύλες του ουρανού, σύμφωνα με τις εντολές του. Συνόδευαν δε το άρμα του Ηλίου στο ημερήσιον ταξίδι του και είχαν την φροντίδα των ίππων του και την επιστασίαν των καιρικών συνθηκών.

Τρείς επίσης ήσαν και οι Μοίρες: Η Κλωθώ, η Λάχεσις και η Άτροπος, οι οποίες είχαν απόλυτον εξουσίαν να ορίζουν την ζωήν των όντων και να καθορίζουν το κάθε τι το οποίον επρόκειτο να συμβεί, χωρίς κανείς θεός να δύναται να μεταβάλλει τις αποφάσεις τους. Αυτή η αμετάβλητη απόφασις των Μοιρών διά τον κάθε θνητόν ή αθάνατον, ελέγετο Ειμαρμένη ή Πεπρωμένον.

Η Κλωθώ, η οποία εκρατούσεν ηλακάτην, ευθύς με την γέννησιν του κάθε θνητού, ήρχιζε να κλώθει το νήμα της ζωής του, η Λάχεσις κρατούσεν την άτρακτον και τυλίγοντας σε αυτήν το νήμα, διέτασσε τα όσα έμελλε να συμβούν, και η Άτροπος είχεν στο χέρι της ψαλίδιον, με το οποίον έκοπτε το νήμα στο σημείον εκείνο, στο οποίον ήταν καθορισμένον να τελειώσει η ζωή του ανθρώπου.

Λέγεται δε ακόμη, ότι κατερχομένη η ψυχή διά να ενσαρκωθεί, διάλεγε τον λαχνό της ζωής της από την Λάχεσιν και σύμφωνα με τον κάθε λαχνόν η Κλωθώ έκλωθε το νήμα της αντίστοιχης ζωής και των συμβάντων αυτής, και η Άτροπος εσφράγιζεν αυτόν τον κύκλον, έχουσα την εποπτείαν της λήξεώς του.
Οι Μοίρες διέμεναν στον Άδη, όπου συνέτασσαν καθημερινώς κατάλογον των ανθρώπων, οι οποίοι έμελλε να τελειώσουν τον βίον τους την κάθε ημέρα και τον κατάλογον αυτόν τον παρέδιδεν η Άτροπος στον Ψυχοπομπόν Ερμή.


Τέκνα λοιπόν του Διός και της Θέμιδος, ήτοι του Νου και της Δικαιοσύνης, οι Ώρες και οι Μοίρες, επιφέρουν την ειρήνην, την ευνομίαν και την εφαρμογήν του δικαίου στον αισθητόν κόσμον και καθορίζουν αρμονικά την εξέλιξίν του, μέσα από την απαρέγκλιτον εφαρμογήν των θείων Συμπαντικών Νόμων.

25/2/2015
ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΡΟΣΟΣ
(ΜΕΓΙΣΤΙΑΣ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου